โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท>สูตินรีเวชวิทยา - ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
น.พ. บุญแสง วุฒิพันธุ์
นพ. มงคล จันทาภากุล
น.พ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล
พลเรือตรี น.พ. โซ่สกุล บุณยะวิโรจ